شهر هوشمند

شهر هوشمند

هدف از ایجاد یک شهر هوشمند بهبود کیفیت زندگی با استفاده از اطلاعات و فناوری شهری به منظور بهبود کارایی خدمات(ارائه شده توسط دولت) و برآوردن نیازهای ساکنان شهرها است. فاوا(فناوری اطلاعات و ارتباطات) به مقامات شهرها امکان تعامل مستقیم با جامعه و زیرساخت شهر و نظارت بر آنچه در شهر به وقوع می پیوندد، توسعه شهر و زندگی بهتر شهری را می دهد. از طریق استفاده از حسگرهای(Sensors) بکارگرفته شده در سیستم های نظارت لحظه ای، داده ها از شهروندان و دستگاه ها جمع آوری می شود و سپس پردازش و تحلیل می گردد. اطلاعات و دانش جمع آوری شده کلید حل ناکارآمدی شهرها هستند.

چهار عاملی که می توانند شکل دهنده مفهوم و تعریف شهر هوشمند باشند شامل موارد زیر می شوند:

  • بکارگیری دامنه گسترده ای از فناوری های الکترونیک و دیجیتال در بین جوامع و شهرها
  • استفاده از فاوا به منظور تغییر محیط زندگی و کار در منطقه
  • بکارگیری فناوری های فاوا در سیستم های دولتی
  • تعیین قلمرو فعالیت هایی که فاوا و مردم را در کنار هم قرار می دهد تا نوآوری و دانشی که ارائه می دهند را بهبود بخشد.

شهر هوشمند شهری است که از فاوا به منظور برآوردن نیازهای بازار(نیازهای شهروندان) استفاده می کند به گونه ای که دخالت اعضای این جامعه در فرایند آن ضروری است. شهر هوشمند در واقع شهریست که نه تنها فناوری فاوا را در حوزه های خاصی بکار می گیرد بلکه از این فناوری به گونه ای بهره می گیرد که بر جامعه تاثیر مثبت داشته باشد.

شهر هوشمند
شهر هوشمند